Advies 'we missen kinderen' | Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

U bent hier:Home > Thema's > Advies 'we missen kinderen'

Advies 'we missen kinderen'

Te veel mishandelde kinderen komen niet in het vizier van Veilig Thuis, het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De Taskforce vindt dat hier iets aan moet worden gedaan. Zij pleit daarom onder meer voor het toepassen van een verplichte registratie bij de vijfde stap van de meldcode.

De meldcode is een vijfstappenplan waarin staat wat professionals – zoals huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdzorginstellingen – kunnen doen als zij bij signalen van zorg kindermishandeling niet kunnen uitsluiten. Professionals zijn verplicht de meldcode uit te voeren. De Taskforce vindt de meldcode een krachtig instrument, maar het heeft er tot op heden nog niet toe geleid dat mishandelde kinderen voldoende in beeld komen bij Veilig Thuis. De Taskforce pleit daarom voor aanpassing van de meldcode.

Verplichte registratie
In stap vijf van de meldcode heeft de professional nu een keuze: zelf hulp bieden, hulp voor het mishandelde kind organiseren of zijn vermoeden melden bij Veilig Thuis, waarna Veilig Thuis onderzoek doet. Wat de Taskforce betreft moet de professional  - wanneer deze is aanbeland bij stap 5 van de meldcode - altijd registreren bij Veilig Thuis dat hij een vermoeden van kindermishandeling heeft. Hierna bepaalt Veilig Thuis - samen met de melder - of nader onderzoek door Veilig Thuis moet plaatsvinden of dat de hulpverlening die de professional overeengekomen is met de ouders, voldoende garantie biedt voor (langdurige) veiligheid. Welke oplossing ook wordt gekozen, het kind is vanaf dat moment in beeld bij Veilig Thuis.

Koppelen van zorgen
Voor een professional bij deze laatste stap is aanbeland, heeft hij de eerste vier stappen van deze code al doorlopen. In de eerste stap brengt de professional alle signalen in kaart, in de tweede vindt collegiaal overleg plaats en in de derde wordt gesproken met de cliënt. Na de eerste drie stappen beschikt de betreffende professional dus al over belangrijke informatie. In stap 4 weegt de beroepskracht deze informatie. Deze stap vraagt van de beroepskracht dat hij het risico op kindermishandeling inschat. Als ook in de vierde stap de dreiging van schade voor het kind of onveiligheid niet kan worden weggenomen, dan belandt deze bij stap 5 van de meldcode en moet -  in de optiek van de Taskforce – verplichte registratie van de persoonsgegevens van het kind bij Veilig Thuis plaatsvinden. Gelukkig. Want wellicht lag daar ook al een zorg van een andere professional. Nu kunnen deze signalen worden gekoppeld.

Dit koppelen van de zorgen van verschillende professionals over eenzelfde kind is – naast andere voordelen - de grootste winst van verplichte registratie. Hierdoor kan namelijk eerder worden ingegrepen en effectiever hulp worden geboden. En de hulp kan overigens – na afstemming met Veilig Thuis - nog steeds door de professional zelf geboden worden. Voor welke oplossing uiteindelijk ook wordt gekozen, het kind is na de registratie in beeld bij Veilig Thuis. Hiermee neemt de veiligheid van kinderen in belangrijke mate toe.

Registratie bij adviesvragen door burgers
Naast het aanpassen van de meldcode, ziet de Taskforce nog een mogelijkheid om meer kinderen op de radar van Veilig thuis te krijgen. Deze richt zich op de adviesvragen die burgers doen bij Veilig Thuis. De Taskforce wil de gegevens van het kind bij adviesaanvragen van burgers laten registreren wanneer blijkt dat kindermishandeling niet kan worden uitgesloten. Dit biedt Veilig Thuis de mogelijkheid adviesvragen van verschillende burgers over hetzelfde kind aan elkaar te koppelen en indien noodzakelijk in te grijpen. Iets wat in de huidige situatie niet mogelijk is.

Professionals blijven de mogelijkheid houden anoniem advies in te winnen. Zij zijn immers verplicht de stappen van de meldcode te volgen. Als tijdens het doorlopen van de meldcode blijkt dat kindermishandeling niet valt uit te sluiten, is er voor de professionals maar één mogelijkheid: een melding doen bij Veilig Thuis.

Zie ook:
Taskforce pleit voor meldplicht 
Artikel_Trouw - opinie Taskforce
Jeugdzorg wil ander meldsysteem kindermishandeling