Taskforce: stevige stap in de juiste richting | Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

U bent hier:Home > Taskforce: stevige stap in de juiste richting

Taskforce: stevige stap in de juiste richting

Gepubliceerd op 10-10-2016

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vindt het advies ‘Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis’ van Jan-Dirk Sprokkereef een stevige stap in de juiste richting. Zij is daarom verheugd dat staatssecretaris Van Rijn het advies “omarmt”. Het rapport van Sprokkereef is voor een belangrijk deel in lijn met het advies ‘we missen kinderen’ dat de Taskforce in september 2015 naar buiten heeft gebracht en de directe aanleiding was voor de discussie over het aanpassen van de meldcode.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie vroegen Sprokkereef begin 2016 te onderzoeken hoe de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de werkwijze van Veilig Thuis kan worden verbeterd. Met de overhandiging van zijn advies aan beide bewindslieden is zijn onderzoek nu afgerond.

Veldnorm
Kern van het advies van Sprokkereef is om betrokken professionals te verplichten (vermoedens van) ernstige gevallen van kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis wordt zo daadwerkelijk de radar in het systeem: zij kan daarmee een verbindende en coördinerende rol vervullen, doet een veiligheidstoets, zorgt voor structurele beoordeling en waar nodig voor monitoring. Sprokkereef stelt ook voor dat de individuele beroepsgroepen ieder een veldnorm opstellen die de mate van ernst bepaalt, zodat helder wordt wanneer gevallen bij Veilig Thuis moeten worden gemeld. De Taskforce onderschrijft het belang van een veldnorm, wel pleit zij voor een intersectorale veldnorm die – waar nodig – op maat kan worden vertaald naar specifieke beroepsgroepen. Ook vindt de Taskforce dat alle professionals die onder de meldcode vallen, verplicht moeten worden te overleggen met Veilig Thuis in stap 2 van de meldcode. Nu geldt dit alleen voor de medische sector.

Van advies naar melding
Net als Sprokkereef vindt de Taskforce dat Veilig Thuis de spil in het systeem moet zijn. Aanvullend op het advies van Sprokkereef vindt de Taskforce dat Veilig Thuis – wanneer bij een adviesvraag van een burger of professional ernstige signalen van kindermishandeling naar voren komen – over de gegevens van het kind moet beschikken, deze in zijn systeem moet kunnen opnemen en erin moet houden totdat sprake is van een voor het kind duurzaam veilige situatie. Veilig Thuis moet zijn uiterste best doen om de beller te overtuigen een melding te doen. Mocht de beller dat niet overnemen, dan vindt de Taskforce dat Veilig Thuis in dat geval niet moet aarzelen om zelf onderzoek uit te voeren.